Notify Message
Forums
Page 1
Search
#8211139 Jul 30, 2013 at 02:13 AM · Edited over 4 years ago
57 Posts
1. RAIDIT

1.1 Raidien järjestäminen

Killan virallisia, raidiryhmän jäsenille tarkoitettuja raideja järjestetään ennalta sovitun viikkoaikataulun mukaisesti Raiderissa. Näitä raideja saa järjestää vain killan johdon valtuuttamat pelaajat. Käytössä oleva viikkoaikataulu sekä lista raideja järjestävistä pelaajista löytyy täältä. Järjestettävän raidin kuvauksesta on käytävä selkeästi ilmi minne raid suuntautuu, mitkä ovat raidin tavoitteet sekä kuinka kauan raid tulee kestämään. Jos osallistumisen edellytyksenä on raidilla käytettäviin taktiikoihin perehtyminen etukäteen, on kuvauksesta löydyttävä linkki taktiikoita käsittelevään viestiketjuun (linkki on lisättävä kuvaukseen viimeistään raidin draftaamisen yhteydessä).

Järjestettävä raid on lisättävä Raideriin viimeistään neljä vuorokautta ennen raidin alkamisaikaa ja järjestäjän on draftattava se raidia edeltävänä iltana klo 22-23 välisenä aikana. Backupeiksi draftattujen pelaajien kommenttiin on lisättävä tieto, monennellako varasijalla pelaaja on kyseiseen rooliin.

1.2 Raideille ilmoittautuminen

Järjestettäville raideille ilmoittaudutaan aina Raiderin kautta ja ilmoittautuminen suoritetaan hahmolla, jolla pelaaja haluaa osallistua raidille. Rooli valitaan hahmon main specin mukaan. Ilmoittautuminen (sekä ilmoittautumisen peruminen) on tehtävä ennen ilmoittautumisajan päättymistä (ilmoittautumisaika päättyy klo 22 raidia edeltävänä iltana). Ilmoittautumisajan päätyttyä jokainen ilmoittautuminen on sitova ja draftatut pelaajat (backupit mukaan lukien) ovat velvollisia osallistumaan järjestettävälle raidille. Jos draftatulle pelaajalle tulee viime hetken este, on asiasta pyrittävä ilmoittamaan raidin järjestäjälle ennen raidin alkua.

1.3 Raideille osallistuminen

Raidille draftattujen pelaajien (mukaan lukien backupit) on tultava online viimeistään 15 minuuttia ennen raidin alkamisaikaa. Jokaisen pelaajan on huolehdittava siitä, että hänen hahmonsa spec, talentit, glyphit sekä gear ovat valmiina raidia varten ja hahmolla on mukanaan riittävästi raidilla tarvittavia flaskeja ja potioneita. Omaa buffiruokaa ei raidille tarvitse tuoda (raideilla on käytössä killan kustantamat banquetit) ja gearin voi korjata kiltapankin rahoilla (korjauksiin on varattu 1000g / päivä). Jos pelaajan rooli vaatii erikseen ilmoitetun addonin tai makrojen käyttämistä, pitää näiden olla toimintakunnossa raidin alkuun mennessä.

Raidin järjestäjä johtaa raidin ja vastaa raidin kasaamisesta (raidin tulisi olla kasassa viimeistään 10 minuuttia ennen raidin alkua). Raidin järjestäjä ilmoittaa raidin aikana käytettävän Mumble-kanavan. Raidille osallistuvien pelaajien on liityttävä kanavalle raidin alkuun mennessä ja pystyttävä kuuntelemaan kanavaa koko raidin ajan.

Myöhässä olevaa pelaajaa odotetaan raidille 10 minuuttia yli ilmoitetun alkamisajan. Jos pelaaja ei ole siihen mennessä liittynyt raidiin, korvataan hänet backupilla. Myöhästymisten toistuessa pelaaja voidaan korvata aikaisemmin, jotta raidi pääsee aloittamaan ajallaan. Kun raidi on kasassa, antaa raidin järjestäjä backupeille luvan siirtyä viiden minuutin valmiuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että backupien on tarvittaessa pystyttävä liittymään raidiin viiden minuutin varoitusajalla. Valmius kestää raidin päättymiseen saakka ja backupien on oltava tavoitettavissa pelin tai Mumblen kautta.

1.4 Raidien kulku

Raidille osallistuvat pelaajat vastaavat itse siitä, että he siirtyvät ajoissa raidi-instanssiin ja ovat buffattuina ennen ensimmäistä pullia. Ensimmäisen pullin on tarkoitus tapahtua raidin alkamisajaksi merkityllä hetkellä. Raideilla pidetään 6 minuutin tauko tasatunnein. Tauon päättyessä jokaisen raidaajan pitää olla paikalla ja valmiina jatkamaan raidia. Raidin johtajalla on oikeus jatkaa raidia korkeintaan 10 minuuttia yli ilmoitetun päättymisajan, jos tilanne sitä vaati.

1.5 Raideilla käyttäytyminen

Raidin aikana raidin johtajalla on ylin päätösvalta: hän päättää mm. milloin tauot pidetään, mille bossille siirrytään seuraavaksi, mitä taktiikkaa milläkin bossilla käytetään ja milloin raidi päättyy. Raidin jäsenten tulee kunnioittaa raidin johtajan tekemiä päätöksiä ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti. Ehdotusten tekeminen on sallittua, mutta päätösten kyseenalaistaminen tai huutoäänestykset eivät raidille kuulu. Jos raidin jäsenellä on huomautettavaa raidin johtajan toiminnasta, tästä voidaan keskustella raidin jälkeen.

Raidin aikana raidin johtajan valitsema Mumble-kanava on tarkoitettu vain raidaajien käyttöön. Ulkopuoliset voivat kuunnella keskustelua, mutta keskustelun häiritseminen tai siihen osallistuminen ei ole sallittua. Mumblessa on pidettävä huoli siitä, että raidin johtaja saa hoitaa työnsä rauhassa, raidin aikana ei kiroilla tai huudeta eikä puheenvuorossa olevaa pelaajaa keskeytetä.

1.6 Lootin jakaminen

Kulloinkin voimassaoleva lootinjakomenetelmä löytyy täältä. Jos lootin jakamisesta syntyy raidin aikana epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä, on raidin johtajalla viime kädessä päätösvalta jakaa loot parhaaksi näkemällään tavalla.


2. RAIDIRYHMÄ

2.1 Aktiivisuus

Raidiryhmään kuuluvalta pelaajalta edellytetään vähintään 75% osallistumisprosenttia raidiryhmän virallisille raideille. Mukaan lasketaan kaikki pelaajan raidiryhmässä oloaikana järjestetyt viralliset raidit ja aktiivisuus tarkastetaan viikottain. Tämän lisäksi kahdeksan peräkkäisen raidin osallistumisprosentti ei saa pudota alle 50% (tarkastetaan ennen jokaista raidia). Jos pelaaja draftataan backupiksi ja hän on tavoitettavissa koko raidin ajan (ks. kohta 1.3), lasketaan se osallistumiseksi raidille.

2.2 Gear

Raidiryhmään kuuluvalla pelaajalla tulisi olla jo legendary viitta ja pelaajan gearin on oltava riittävä 5.4:n heroic progressia varten. Gearia tarkastellaan aina kokonaisuutena, joten yksittäinen heikompi gearin osa ei ole raidille pääsyn esteenä. Jos pelaajalle on tarjolla reputationilla, craftaamalla tai Justice/Valor Pointseilla saatavia upgradeja, pitää nämä hankkia hahmolle mahdollisimman nopeasti. Tarjolla olevien BoE epicien hankkiminen on myös suositeltavaa. Gearissa on käytettävä aina parhaita saatavilla olevia gemejä ja enchanteja. Kilta kustantaa enchantit aseisiin ja bracereihin.

2.3 Taktiikat

Raidiryhmään kuuluvan pelaajan on osattava taktiikat jokaiselle raidattavaan contenttiin kuuluvalle bossille. Pelaajan on oltava selvillä omasta roolistaan kullakin bossilla ja oltava valmis käyttämään osalla bosseista toista speciä, jos se merkittävästi parantaa raidin suoritusta.

2.4 Palautteen vastaanottaminen

Killan johto seuraa aktiivisesti raidiryhmäläisten suorituksia raideilla sekä pelaajien tekemiä geariin tai speciin liittyviä valintoja. Jos killan johto kokee palautteen antamisen tarpeelliseksi, on raidiryhmäläisen kyettävä ottamaan palaute vastaan ja pyrittävä parantamaan suoritustaan annetun palautteen pohjalta. Palautteen tavoitteena on neuvoa pelaajaa ja parantaa raidin suorituskykyä, eikä siihen pidä suhtautua negatiivisesti.
+0
Page 1